Căn cứ tình hình thực tế, tổ Toán – Lý – Tin  xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020 như sau